Juridische kennisgeving en privacybeleid

Eigendom van de website

De eigenaar van de website www.campingriberduero.com is:
Lisanne Cornelia van Duijn
NIE: Y3739161L
Adres: Avda Polideportivo, 51. 47300 – Peñafiel (Valladolid)
Telefoonnumer: +34 983 881 637
Email: info@campingriberduero.com

Deze algemene gebruiksvoorwaarden die in deze juridische kennisgeving worden beschreven, regelen de toegang tot en het gebruik van www.campingriberduero.com, evenals alle inhoud die wordt weergegeven of beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers. Voordat u de website www.campingriberduero.com gebruikt, dient u deze juridische kennisgeving en gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen.

Aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Onder gebruiker wordt verstaan: ​​de persoon die toegang heeft tot, bladert door, gebruik maakt van of deelneemt aan de diensten van deze website, die de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid aanvaardt (waar de behandeling van door gebruikers verstrekte persoonlijke gegevens en de uitoefening van hun rechten op deze gegevens worden verzameld en gedetailleerd). De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het verstrekken van zijn/haar gegevens en voor de toegang tot en het correcte gebruik van de website met inachtneming van deze algemene gebruiksvoorwaarden en de huidige wetgeving. Door deze website te gebruiken, aanvaardt de gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden die www.campingriberduero.com heeft gepubliceerd op elk moment waarop hij/zij de website gebruikt. De aanbieder behoudt zich het recht om de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen en deze wijziging op dezelfde manier te publiceren als deze voorwaarden verschijnen. De algemene gebruiksvoorwaarden vormen geen beletsel voor www.campingriberduero.com voor het stellen van andere bijzondere voorwaarden voor bepaalde diensten of producten die op de website aan gebruikers worden aangeboden.

Inhoud van de website

De informatie die op deze website verschijnt, is actueel op de datum van de laatste update. www.campingriberduero.com behoudt zich het recht voor om deze informatie eenzijdig bij te werken, te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle inhoud die op de pagina wordt weergegeven (teksten, afbeeldingen, logo’s, ontwerpen, broncodes, enz.) zijn onderworpen aan intellectuele en industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van www.campingriberduero.com. of derden die hun opname op onze pagina hebben geautoriseerd. Elke exploitatie van de gehele of een deel van de inhoud van de pagina, uitgevoerd op welke wijze of met welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, is ten strengste verboden. Schending van deze rechten kan leiden tot het starten van gerechtelijke, civiele of strafrechtelijke procedures.

Zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van www.campingriberduero.com mag er geen link naar deze website worden gemaakt.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker stemt ermee in deze pagina te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van goede trouw, met de toewijding die past bij de aard van de service die hij geniet, zonder deel te nemen aan activiteiten die als ongeoorloofd of illegaal kunnen worden beschouwd, die inbreuk maken op de rechten van www. campingriberduero.com of derden, of die de Service kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verslechteren of het normale gebruik ervan verhinderen.

In het bijzonder en zonder beperking is het verboden:

●      Elke vorm van schending van de rechten van derden (recht op privacy en imago, intellectuele en industriële eigendomsrechten, etc.).

●      Het uitvoeren van, met behulp van de inhoud van deze website, elke vorm van reclame of promotionele activiteit en in het bijzonder het verzenden van ongevraagde e-mails (spam) of soortgelijke communicatie.

●      Computervirussen, defecte bestanden of andere software of computerprogramma’s introduceren die schade of ongeoorloofde wijzigingen kunnen veroorzaken aan de inhoud of systemen die toegankelijk zijn via deze webpagina.

●      Informatie of materiaal introduceren, opslaan of verspreiden in of vanuit het reserveringssysteem dat lasterlijk, beledigend, obsceen, xenofoob is of aanzet tot geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, ideologie of religie.

●      Valse persoonlijkheden gebruiken of de identiteit van derden nabootsen. Dit verbod omvat ook het gebruik van wachtwoorden of toegangscodes van derden.

●      Vernietig, wijzig, deactiveer of beschadigen van de gegevens, informatie, programma’s of elektronische documenten van www.campingriberduero.com, haar leveranciers of derden.

●      Verkrijgen van inhoud met behulp van andere middelen of procedures dan die voor dit doel beschikbaar zijn gesteld, op het web zijn aangegeven of gewoonlijk op internet worden gebruikt.

Toegang tot en gebruik van de website

Toegang tot www.campingriberduero.com door gebruikers is gratis. In het algemeen is voor toegang tot en gebruik van de website geen voorafgaand abonnement of registratie door gebruikers vereist, maar gebruikersregistratie is vereist voor toegang tot aankoop (reserveren).

Gebruikersparticipatie en inhoud

De gebruiker stemt ermee in om de inhoud van deze website correct en rechtmatig te gebruiken in overeenstemming met de wet. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de meningen die door de gebruikers worden gepubliceerd, en zij zijn als enige verantwoordelijk voor de meningen, opmerkingen en bijdragen. De provider kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, verwijderen en wijzigen, evenals de manier om er toegang toe te krijgen, zonder enige rechtvaardiging en vrijelijk, zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen die dit voor gebruikers kan hebben. De aanbieder zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om de rechtmatigheid van alle inhoud, afbeeldingen, meningen en andere informatie die via deze website wordt gecommuniceerd, te controleren.

Minderjarigen

Het is van groot belang dat minderjarigen hun ouders raadplegen alvorens persoonsgegevens aan de website te verstrekken.

Gebruik van cookies

De aanbieder verklaart dat de website www.campingriberduero.com automatische procedures gebruikt voor het verzamelen van informatie door middel van cookies. Klik hier om toegang te krijgen tot ons beleid inzake het gebruik van cookies

Intellectueel eigendom

Gebruikers mogen geen inhoud kopiëren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, verzenden, distribueren, weergeven of verkopen die niet van hen is of waarop ze geen intellectuele, industriële, imago- of andere rechten hebben. Het kopiëren, exploiteren, reproduceren, publiekelijk communiceren, tweede of volgende publicaties maken, bestanden uploaden, per post verzenden, verzenden, gebruiken, behandelen of op enigerlei wijze verspreiden van de inhoud voor openbare of commerciële doeleinden is verboden. Het volgende is ook verboden, tenzij u toestemming heeft van de aanbieder:

 • De presentatie van een pagina van deze website in een venster dat niet tot de site behoort door middel van de techniek die “framing” wordt genoemd.
 • Het invoegen van een op de website gepubliceerde afbeelding op een pagina met behulp van de techniek die “in line linking” wordt genoemd.
 • Het extraheren van elementen uit de website die schade veroorzaken in verband met de rechtsbescherming van databanken.

Het ontwerp van de portal, logo’s, merken en andere kenmerkende tekens die erop verschijnen, worden beschermd door de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten. Alle inhoud met andere voorwaarden dan hierboven vermeld, wordt geïdentificeerd en geeft de nieuwe voorwaarden aan waarop deze wordt gepubliceerd. Het niet naleven van het voorgaande zal de provider in staat stellen om de relevante juridische stappen te ondernemen. Als iemand van mening is dat de gepubliceerde inhoud zijn rechten schendt, moeten ze contact opnemen en hun intrekking aanvragen.

Links

De aanwezigheid van links op www.campingriberduero.com is uitsluitend voor informatieve doeleinden en impliceert in geen geval een suggestie, uitnodiging of aanbeveling hierover, zonder de naleving van de regelgeving erop te garanderen.

Beperking van aansprakelijkheid

De aanbieder verklaart dat hij alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen, binnen zijn mogelijkheden en de stand van de technologie, om de werking van www.campingriberduero.com te garanderen en om op alle mogelijke manieren het bestaan ​​en de overdracht van virussen en andere schadelijke componenten voor gebruikers te voorkomen. Vanwege de complexiteit van internet is de provider echter niet verantwoordelijk voor:

 • Het gebrek aan continuïteit en beschikbaarheid van inhoud en diensten.
 • De aanwezigheid van fouten in genoemde inhoud, of het ontbreken van waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de door hemzelf aangeboden inhoud.
 • De aanwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten.
 • De kwetsbaarheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen.
 • Het gebrek aan bruikbaarheid of prestatie van de inhoud van de website.
 • De schade of verliezen veroorzaakt, aan hemzelf of aan een derde, door een persoon die de voorwaarden, regels en instructies op de website overtreedt of door schending van beveiligingssystemen.

De provider is ook niet verantwoordelijk voor enige consequentie of schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software) door:

 • De aanwezigheid van virussen of schadelijke componenten op de computer van de gebruiker.
 • Storing van de browser van de gebruiker.
 • Gebruik van niet-geüpdatete versies door de gebruiker.

De gebruiker is als enige en uitsluitend verantwoordelijk voor zijn gebruik van de website en de diensten, is zich hiervan bewust en aanvaardt deze verantwoordelijkheid vrijwillig.

Privacybeleid

De gebruiker geeft toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van de verstrekte persoonsgegevens, vrijwillig via formulieren of e-mail, voor het leveren van de gevraagde diensten. Alle gegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld en zijn niet toegankelijk voor derden voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn geautoriseerd. De eigenaar van het aangemaakte bestand is de provider, die verantwoordelijk zal zijn voor het toezicht op en de controle van het gemaakte bestand, en zal veiligheidsmaatregelen van technische en organisatorische aard nemen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie te beschermen, in overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonsgegevens, en andere toepasselijke wetgeving. De gebruiker accepteert de hierboven vastgestelde voorwaarden als hij op de knop “VERZENDEN” drukt die te vinden is in de formulieren voor het verzamelen van gegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, waarbij de provider het recht behoudt om elke gebruiker die valse gegevens heeft verstrekt, uit te sluiten van de geregistreerde diensten, onverminderd andere wettelijke acties. Elke geregistreerde gebruiker kan zijn recht op toegang, rectificatie, oneens zijn met en annulering van zijn persoonlijke gegevens die zijn geregistreerd via de website www.campingriberduero.com uitoefenen door te mailen naar het volgende adres: info@campingriberduero.com

Toepasselijk recht en jurisdictie

De betrekkingen tussen de aanbieder en de gebruiker van de diensten die aanwezig zijn op www.campingriberduero.com worden beheerst door de overeenkomstige toepasselijke wetgeving en jurisdictie. Echter, voor gevallen waarin de regelgeving voorziet in de mogelijkheid voor de partijen om zich te onderwerpen aan een jurisdictie, zullen de aanbieder en de gebruiker, waarbij uitdrukkelijk wordt afgezien van enige andere jurisdictie die met hen overeenkomt, zich onderwerpen aan de bevoegde rechtbanken en tribunalen. De schending van deze wettelijke voorwaarden zal worden vervolgd, evenals elk oneigenlijk gebruik van deze website, het uitoefenen van alle rechtshandelingen die daarmee volgens de wet kunnen overeenkomen.